Mission

Vi ønsker at være en effektiv og bæredygtig producent af fødevarer af høj kvalitet.


Værdier

• Kvalitet
• Bæredygtighed og omkostningseffektivitet
• Ordentlighed og social ansvarlighed

Vi arbejder for FN’s verdensmål nr. 2 (Stop sult), nr. 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), nr. 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) og nr. 13 (Klimaindsats).


Kvalitet

Vi arbejder stedse på at producer fødevarer af høj kvalitet til enhver tid og i overensstemmelse med europæiske standarder for kvalitet, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd.

Herudover bliver vores produktet opbevaret og transporteret i overensstemmelse med europæiske standarder med det formål at sikre fødevaresikkerhed og sporbarhed såvel som den bedst mulige sikring af produkternes kvalitet, smag og næringsstoffer.


Conservation Agriculture

Vi forsøger konstant at sikre en bæredygtig og omkostningseffektiv produktion med det langsigtede mål at sikre den størst mulige mængde af højkvalitets varer produceret med så lille CO2 udledning og miljømæssig påvirkning som muligt. Dette opnås primært ved at anvende conservation agriculture og efterafgrøder, reduceret anvendelse af kemikalier og gødning, den nyeste teknologi og dataanalyse.

Den reducerede CO2-udledning som følge af direkte såning skyldes primært den begrænsede jordbearbejdning og deraf følgende reducerede erosion heraf samt den reducerede anvendelse af fossile brændsler. Alt sammen noget, der ikke bare er bæredygtigt, med også omkostningseffektivt.

Herudover arbejder vi via lagring af CO2forsøger vi at forbedre mængden og kvaliteten af jordens humus indhold ved anvendelse af direkte såning samt efterafgrøder for hermed at forbedre jordens evne til at holde på vand og næringsstoffer. Dette afbøder ikke kun klimaforandringer, men er også med til at forebygge effekten heraf.

NEFCO (Nordic Environmental Finance Corporation), der har ydet finansiering til selskabet, beskriver i en pressemeddelelse AgroSkandias positive miljømæssige indvirkning på regionen.

Som en del af vores bæredygtigheds mål, og herunder for at reducere klimaforandringer, forsøger vi at bevare dele af arealerne som naturlige habitater for vildt, særligt i tilknytning til vandhuller og vådområder.

Agroskandia arbejder tæt sammen med Agreena med henblik på at få registreret og verificeret den CO2 der lagres på vores jord, mens der produceres afgrøder.


Klimaforandringer

Vi arbejder for at imødegå risiciene forbundet med klimaforandringer ved at fokusere på:

Ordentlig dræning
Ordentlig dræningVi oprenser kanaler og reparerer drænrør m.v. for at forbedre planternes roddybde.

Forbedring af jordens humus indhold
Vi bevarer og forbedrer jordens vækstlags indhold af humus for dermed at forbedre jordens evne til at holde på regnvand i tørkeperioder og næringsstoffer i perioder med kraftig regn. Herudover udgør jord med et højt indhold af humus i vækstlaget også forbedrede levevilkår for regnorme og dermed et bedre vækstmiljø for planternes rødder.

Conservation Agriculture
Vi gør brug af no-till såning og efterafgrøder så vidt det er muligt med henblik på at reducere C02-udledningerne og bevare humusindholdet i jordens vækstlag. No-till såning forbedrer også levevilkårene for regnormene og forøger dermed antallet heraf. Endelig reducerer det dieselforbruget og andre variable omkostninger pr. produceret ton korn og uden at reducere udbyttet pr. ha.

Vejrbestandige afgrøder
Vi fokuserer på at dyrke afgrøder med en lang vækstsæson og dermed større rodsystem, da disse afgrøder vil minimere risiciene forbundet med mere ekstreme vejrforhold, herunder i form af længere perioder med tørke.


Ordentlighed og social ansvarlighed

Vi stræber til enhver tid efter at agere ordentligt i alle aspekter af forretningen og at overholde internationale corporate social responsibility standarder.

Det betyder, at vi er fokuserede på at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor de ansatte behandles ordentligt, trænes i de landbrugsfaglige kompetencer efter skandinaviske principper og hvor gensidig tillid og respekt er centralt.

Endvidere stræber vi efter at være en troværdig og pålidelig samarbejdspartner.

Endelig lægger vi vægt på at handle på social ansvarlig vis som en vigtig del af det lokale fællesskab og samfund. Vi har etableret en fond med tilførte midler med det formål at bistå finansielt og på anden vis med lødige projekter i de lokale landsbyer.

Som et eksempel har vi finansieret en ny vandpumpe til landsbyen Babushkino, ligesom vi
har bistået med renoveringen af det lokale forsamlingshus i Yasnaya Babushkino. Hvert år bistår vi det lokale børnehjem i økonomisk henseende for at give dem mulighed for at arrangere udflugter og fejre jul og nytår med børnene.